Danske Science Gymnasier

Danske Science Gymnasier (DASG) er et netværk af almene og tekniske gymnasier.

Netværkets mission er at:
 • Udvikle nye undervisnings- og læringsmetoder og nye undervisningsmaterialer på grundlag af fagdidaktiske forskningsresultater og nye fagligt pædagogiske ideer
 • Støtte lærernes kompetenceudvikling gennem kurser, seminarer og konferencer
 • Være rammen om et samarbejde mellem fagdidaktiske forskere og praktikere i skolen
 • Styrke samarbejdet mellem gymnasier og universiteter og virksomheder
 • Synliggøre god praksis for undervisningen i matematik og naturfag.

  Netværkets mål er at:
 • Øge interessen for matematik og naturvidenskabelige fag,
 • Sætte fokus på matematisk og naturvidenskabelig almendannelse, og
 • Motivere unge for en teknisk-naturvidenskabelig uddannelse.

 • Udviklingsprojekter 2018/2019

  I skoleåret 2018/2019 udbyder DASG seks udviklingsprojekter:
  • Computational Thinking - i samarbejde med forskere fra Syddansk Universitet og It-Vest
  • Kursus for faggruppekoordinatorer i matematik og naturfagene - i samarbejde med forskere fra Professionshøjskolen VIA og Aarhus Universitet
  • Fagsamarbejde mellem Biologi/Bioteknologi og Matematik - i samarbejde med forskere fra Syddansk Universitet
  • Fagsamarbejde mellem Samfundsfag og Matematik – i samarbejde med forskere fra Syddansk Universitet
  • Autentisk Bioteknologi - i samarbejde med Chr. Hansen
  • Innovation i Naturvidenskab – i samarbejde med forskere fra Danmarks Tekniske Universitet
  Deltagelse i udviklingsprojekterne er forbeholdt lærere, som er ansat på et science gymnasium.
  Tilmelding af deltagere til de enkelte udviklingsprojekter sker på www.lmfk.dk (under ”Kurser eksterne”) og skal ske inden 9. maj 2018. Tilmeldingen er bindende for skolen.
  Skolerne betaler kursusafgift og transportudgifter for lærerne. Deltagelse i udviklingsprojekterne indregnes i lærernes arbejde.
  Projektet sørger for oprettelse og vedligehold af en elektronisk konference for hvert udviklingsprojekt.
  Gymnasieskoler, der optages i netværket Danske Science Gymnasier, betaler et indskud ved optagelsen på 10.000 kr. samt et årligt kontingent på 1.500 kr. Der er nu 90 gymnasier (stx og htx) med i netværket. Nye skoler er velkomne i DASG. Interesserede bedes tilmelde sig til undertegnede.

  Projektbeskrivelser: DASG-2018-2019.pdf PDF (10 sider)
  Carl P. Knudsen
  ReGAMECUP'18:

  Klassekonkurrence i computerspil, der forbinder rigtig videnskabelig forskning med kernepensum.

  I uge 49 danner ScienceAtHome rammerne for en helt ny national konkurrence for klasser i gymnasiet og folkeskolens udskoling.
  Klassens elever udfordres i fysik, samfundsfag, psykologi og matematik igennem forsknings computerspil, og de opdager en helt ny måde at lære pensum på, der øger deres interesse, engagement og kreativitet i den normale undervisning.
  Konkurrencen er baseret på læringskonceptet ReGAME, som kobler virkelig forskning og kernepensum fra undervisningen igennem spil.

  Det er gratis at deltage, og klasser har mulighed for at vinde 10.000 kr.

  Mere om ReGAMECUP’18 på regamecup.org
  Man kan bl.a. downloade en flyer, og se en 1 minuts video.

  Aarhus Universitet står bag den danske konkurrence.
  Ingeniørernes Danmarkshistorie:

  Ingeniørforeningen IDA’s Selskab for Historisk Teknologi, HITEK, har sammen med Mediehuset Ingeniøren gennemført en digitalisering af alle de ingeniørtidsskrifter der er udkommet i Danmark siden 1892.
  De cirka 325.000 tidsskriftsider det drejer sig om, tegner tilsammen via artikler, debat, navnestof og annoncer et komplet billede af Danmarks teknologihistorie, og perspektiverer landets samfundsudvikling i det seneste århundrede.
  Og i detaljen rummer denne Ingeniørernes Danmarkshistorie en guldgrube af oplysninger om for eksempel broer, havne, jernbaner, veje, fabriksanlæg og kulturbygninger.
  https://universe.ida.dk/ingenioerernes-danmarkshistorie/
  DASG-projekter på CMU:

  34 lærere har i skoleåret 2015/16 gennemført projekter med computerstøttet matematik i samarbejde mellem DASG og Center for Computerbaseret Undervisning (CMU) ved KU.
  Læs nærmere på: cmu.htm
  En erfaringsopsamling – brug af it i matematikundervisningen på stx og hf:

  Rapport fra juni 2015.
  DASG & Matematiklærerforeningen.
  Læs rapporten PDF (16 sider)
  Overgang til sikker forbindelse (https eller SSL):

  Medio september 2016 er websitet science-gym.dk overgået til at anvende tvungen https, når websitet tilgås. Gælder også dasg.dk, ak-nat.dk og matnatverdensklasse.dk.
  Nu med et Comodo SSL-certifikat.
  Se certifikatet i Chrome med Ctrl_Shift_I, vælg "Security"-faneblad, vælg "View certificat".

  Ældre websites flyttet december 2015:

  2 websites fra tidligere naturvidenskabelige projekter er overført, så de ligger her under science-gym.dk.

  "Aktion Naturvidenskab":

  ak-nat.dk viderestiller til
  science-gym.dk/oldweb/ak-nat/

  "Matematik og Naturfag i Verdensklasse":

  matnatverdensklasse.dk viderestiller til
  science-gym.dk/oldweb/matnat/
  DTU Smart Mobility Challenge:


  DTU inviterer matematik A-hold til en konkurrence, hvor man anvender 5 undervisningslektioner med kernestof.
  Emnet er multi-regression. Der anvendes et webaseret data-tool.
  Tilmeldingsfristen for hold er 1. september 2018.
  Finalen er d. 22. november 2018 på DTU.

  Information: https://www.dtuchallenge.dk

  Case fra Movia: https://www.dtuchallenge.dk/case/

  Undervisningsmaterialet: https://man-vm-datachal1.win.dtu.dk/pdf/...

  NB: læreren vil ved tilmelding af et hold få tilsendt en løsning til undervisningsmaterialet.
  MA-SAMF samarbejde:

  Institut for Kulturvidenskaber ved Syddansk Universitet har i skoleåret 2017/18 i samarbejde med DASG gennemført et skolebaseret kompetenceudviklingsforløb med det formål at styrke elevernes kompetencer i både samfundsfag og matematik gennem udvikling af det faglige samarbejde mellem disse fag i studieretninger med samfundsfag A.

  I projektet deltog otte par af lærere fra tilsammen fem gymnasier, og det var et krav til lærerne, at de skulle udvikle og gennemføre mindst ét undervisningsforløb pr. semester, som inddrog begge fag.

  Undervejs mødtes alle deltagerne til fire workshops med faglige og fagdidaktiske oplæg, ide- og erfarings-udveksling samt debat om fagsamspil.
  De udviklede undervisningsforløb blev præsenteret ved en postersession under den afsluttende workshop på Syddansk Universitet den 4. maj 2018.
  Posterne kan forhåbentlig tjene som inspiration og medvirke til at sprede og videreudvikle de mange gode ideer til at styrke samspillet mellem samfundsfag og matematik.

  Læs nærmere under menupunktet:
  MA-SAMF-samarbejde
  MA-BI/BT undervisningsforløb:

  25 eksempler på fagligt samarbejde mellem biologi og matematik.

  Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring (LSUL) udbød i skoleårene 2015/16 og 2016/17x i samarbejde med DASG et skolebaseret kompetenceudviklingsforløb "Biologi og matematik i studieretningsforløbet" med det formål at styrke elevernes kompetencer i både biologi/bioteknologi og matematik gennem et fagligt samarbejde mellem disse fag.

  I skoleåret 2016/17 deltog 68 lærere fra 20 gymnasier i Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Sjælland. På hvert gymnasium blev der etableret udviklingsteams, og hvert team bestod af mindst en biologilærer og en matematiklærer med LSUL som sparringspartner. Udviklingsteamets opgave var at udvikle og implementere forløb på tværs af biologi og matematik.

  Undervejs mødtes alle deltagere i kompetence-udviklingsforløbet til fire workshops med fagfaglige og fagdidaktiske oplæg, ide- og erfaringsudveksling og debat om fagsamspil. De udviklede undervisningsforløb blev præsenteret ved en postersession under den afsluttende workshop på Syddansk Universitet den 2. maj 2017. Posterne kan forhåbentlig tjene som inspiration og medvirke til at sprede og videreudvikle de mange gode ideer til at styrke samspillet mellem biologi og matematik.

  Læs nærmere under menupunktet:
  MA-BI/BT-samarbejde