Beskrivelse af et matematikforløb.


 

Skole: Amager Fælled  Skole

 

Lærers navn:  Jens Clausen , Morten From og Christina Hagbo           

Klassetrin: 5

Fag: Matematik

 

 

Dato: 20/4 2001

 

 

 

Planlægningsfasen (giv en beskrivelse af hvordan undervisningsforløbet blev planlagt – både den pædagogiske -”Hvad er målet?” etc., blev eleverne sat til at arbejde med specifikke områder, som lagde op til det egentlige undervisningsforløb,  og den praktiske – skema- lokaleændringer etc.bl.a. på baggrund af note udleveret 6. marts ”Forberedelse af undervisning”):

 

 

I samarbejde med Michael Wahl, udvalgte vi nogle konkrete opgaver indenfor emnet talmønstre. F.eks. kanter der vokser, mønstre der vokser, fibunacci-tal, spilleplader, Pascals trekant, Nim-spil m.m.

Målet med undervisningen var at eleverne gennem arbejde med mere ”frie” opgaver skulle opdage, at der findes mønstre der går igen i  naturen og i tallene. Fra nogle idébøger kopierede vi nogle sider, men elevernes arbejdsmateriale fremstillede vi selv.

 

Gennemførelsen (fortæl om hvorledes undervisningsforløbet blev gennemført og nævn også de problemer, der eventuelt opstod undervejs):

 

Vi valgte, at dele opgaverne i tre områder, så vi lærere blev en slags ”specialister” på hvert vores område. Vi underviste så på skift de tre 5. klasser i et forløb på 3 x 2 timer.

 

Analyse (hvad har jeg som lærer oplevet som anderledes i forbindelse med forløbet –  giv en vurdering bl.a. på baggrund af noter udleveret 6. marts – ”Spørgsmål i forbindelse med en analyse af undervisningsforløbet”):

 

Forløbet blev bedre og bedre. Vi lærere kunne justere enkelte detaljer undervejs.  Eleverne var meget motiverede. Enkelte af de ”dygtige” reagerede med at melde fra fra starten, men da de indså hvad det handlede om, var de hurtigt med igen og kunne næsten ikke stoppes. De fleste arbejdede seriøst og koncentreret. Men nogle af eleverne havde svært ved at fordybe sig i længere tid, og var svære at motivere til at arbejde videre med opgaven.

 

Evaluering (nåede jeg det mål, der var sat for forløbet hvorfor/hvorfor ikke. Giv også en evaluering  af forløbet i forhold til hele projektets mål – se note udleveret 6. marts ”Overordnede mål i forhold til projektbeskrivelsen):

 

Børnene oplevede matematik på en anden måde end de plejer, og fra nogle var det spontane udtryk: ”Det er ”rigtig” sjovt”.

Det er en god træning for såvel lærer som elever, at arbejde med mere åbne opgaver. De åbner mulighed for fordybelse og en virkelig undervisningsdifferentiering. I netop vores valg af opgaver fandt eleverne nye måder at finde talmønstre på. De fik mulighed for at undersøge tingene til bunds – at arbejde som en slags forskere.

 


Tilbage