Beskrivelse af et undervisningsforløb i natur/teknik.


 

Skole: Søndermarkskolen

 

Lærers navn:               Jørgen Køster og Henrik Bynck

Klassetrin: 5,

 Fag: Natur og teknik

 

 

Dato:27/4/01

 

 

 

Planlægningsfasen (giv en beskrivelse af hvordan undervisningsforløbet blev planlagt – både den pædagogiske -”Hvad er målet?” etc., blev eleverne sat til at arbejde med specifikke områder, som lagde op til det egentlige undervisningsforløb,  og den praktiske – skema- lokaleændringer etc.bl.a. på baggrund af note udleveret 6. marts ”Forberedelse af undervisning”): 

 

Målet for undervisningen er, at eleverne kan bygge en "stabil konstruktion" med Robolab-klodsen og anvende edb-programmerne hertil (pilot niveau 1). Eleverne skal qua dette oparbejde en viden og forhåbentlig en forståelse for, hvordan Robolab er opbygget, så vi kan arbejde videre på projektet.

Timerne blev henlagt til skolens fysiklokale, hvor der var mulighed for opsætning af 4 (5) computere. Første del af projektet blev henlagt til emnedage, med mulighed for to lærere i 2*5 timer. Efterbehandlingen blev henlagt til natur og teknik-timerne, idet dette muliggjorde omlægning af mat,lærerens skema, så der også her var 2-lærer dækning.

 

Gennemførelsen (fortæl om hvorledes undervisningsforløbet blev gennemført og nævn også de problemer, der eventuelt opstod undervejs):

 

Forløbet blev gennemført i 2 emnedage med i alt 10 uv.timer, afslutningen og efterbehandlingen i 4*2 natur og tekniktimer/matematiktimer. Halvdelen af klassen havde matematik, den anden halvdel arbejdede med Robolab.

 

Analyse (hvad har jeg som lærer oplevet som anderledes i forbindelse med forløbet –  giv en vurdering bl.a. på baggrund af noter udleveret 6. marts – ”Spørgsmål i forbindelse med en analyse af undervisningsforløbet”):

 

Forløbet startede med 5 RCX-klodser og sluttede med 4, da den ene stod af undervejs. Dette medførte, at et af holdene måtte fordeles ud på de andre 4 grupper. Konsekvensen var en uheldig påvirkning af forløbet, fordi de nytilkomne selvfølgelig ikke kunne få samme indflydelse på byggeprocessen som de øvrige gruppemedlemmer (de "gamle").

Dette medførte for øvrigt også problemer omkring oprydningen og  den meget nødvendige omhyggelige sammenpakning af legokasserne --(hvis ikke kasserne var omhyggeligt gennemgået før afslutning ville de nye hold have mange og store problemer med deres byggeri!)

Der kom endda ligefrem konflikter mellem flere af gruppemedlemmerne--"det vil jeg ikke rydde op--jeg var jo ikke med til at bygge fra begyndelsen!!!"

 

Det var et meget stort problem at eleverne ikke vidste hvad en "stabil" konstruktion var-- og ikke rigtigt evnede at forstå den instruks der blev givet fra lærerside før bygningen blev igangsat.

Dette skyldes måske at ikke særlig mange af eleverne selv havde leget med eller legede med LEGO?

 

Kun 2 elever (der selv hjemme havde LEGO og byggede med LEGO)  var umiddelbart istand til at konstruere et stabilt køretøj -- hvor de øvrige måtte prøve mange typer af koblinger før det lykkedes at få "bilen" til at hænge sammen.

 

Det var i øvrigt interessant at  se hvorledes pigerne gik uhyre meget op i hvordan"bilen" så ud-- de havde næsten alle sørget for at  udsmykke den med vinger , fjer og farvede stænger!

 

Drengene gik mere op i hvorledes bilen kunne køre hurtigt eller køre ned over trappetrin.

 

Generelt var det meget svært for eleverne at få konstruktionerne til at hænge sammen på grund af RCX klodsens facon med skrå og glatte sider.

Her savnede vi en klods der i sig selv kan være centrum i en konstruktion og samtidig være det bærende (i ordets egentlige betydning) grundelement i konstruktionen.

 

Evaluering (nåede jeg det mål, der var sat for forløbet hvorfor/hvorfor ikke. Giv også en evaluering  af forløbet i forhold til hele projektets mål – se note udleveret 6. marts ”Overordnede mål i forhold til projektbeskrivelsen):

 

Vi synes ikke at vi nåede de mål vi havde sat os ud fra vore forventninger da vi havde afsluttet instruktionerne på Lærerhøjskolen (kursus i Robolab).

 

Mange af eleverne var ikke særligt engagerede og kunne ikke umiddelbart engageres i projektet---LEGO var for dem måske noget som små børn legede med -- og repræsenterede derfor en fase i deres egen udvikling som var "overstået"!

Det var tilsyneladende ikke de praktisk orienterede børn der straks blev bidt af projektet  men mere 2 udpræget "boglige/nørdede" børn.(dreng og pige)--der mere tog den intellektuelle udfordring op.

 

Det havde ikke været muligt at gennemføre projektet uden en opdeling af klassen i 2 grupper, da vi kun havde 5 kasser LEGO til rådighed  og dermed kunne få elevhold på 2.

Endvidere var det nødvendigt at få opstillet tilstrækkeligt mange computere i en særskilt lokale da vi ikke på grund af den manglende gulvplads kunne benytte datalokalet.

Selvom forløbet ind til nu har været lidt problematisk har vi nu dannet os en del erfaringer der vil blive til stor nytte når vi i 6.klasse arbejder videre med projektet.


NB: Nedenstående fotos vises i større format i et nyt vindue ved at klikke på det lille foto.


Selvom man helst vil ha' Cola , kan vand osse godt bruges engang imellem.
Lasse har endelig fået samlet sin 'bil'—den tog lidt tid at fremstille.
Det var typisk, at pigerne var vilde med at udsmykke bilerne - her har RCX'en fået små fjer på nakken.
NCAP beware!! Lasse prøver nu en droptest nedover trinene.
Holdet er i gang og ved at overføre data via den infrarøde kommunikations-klods.
Der var virkelig problemer med at koble motorer og RCX! Laurits måtte sidde længe for at få en stabil konstruktion.
Den stolte selvbygger med sit (lidt kedelige) resultat - en meget minimal konstruktion!
Der programmeres.
Lasse er klar til droptest.
Det var ofte om at holde tungen lige i munden! Søren var kommet på hold med 3 damer der virkelig ville bestemme forløbet.


Tilbage