Midtvejsevaluering af matematik i projekt C

- april 2002

 

 

På baggrund af beslutning om at effektuere en midtvejsevaluering af hele projektet "Matematik og naturfag i verdensklasse" i foråret 2002, blev det vedtaget, at evaluere to af delelementerne i projekt C - "Matematik og natur/teknik på 5. og 6. klassetrin". De to delelementer er matematikforløbet og arbejdet med Robolab.

 

Deltagerskaren i projekt C er matematik- og natur/tekniklærere på 5. og 6. klassetrin. I skoleåret har der været deltagelse fra fire folkeskoler (to fra Frederiksberg Kommune og to fra Købenavns Kommune).

 

Lærerevaluering

Fire lærere, der alle har deltaget i projektet i to år og afslutter deres deltagelse ved udgangen af indeværende skoleår, har deltaget i et fokusinterview. Udsagnene fra dette interview danner baggrund følgende nedenstående evaluering.

 

Betydende faktorer for succes/fiasko

Lærernes udsagn viser, at de gennemgående har været glade for at deltage. Tilfredsheden er betinget af et tæt samarbejde med konsulent og kollega/kolleger. Samtidig er oplevelsen af glade elever en stor og medvirkende årsag til tilfredsheden. Samtidig er det tydeligt, at når der er for mange "bolde i luften" mister læreren overblikket og dermed gejsten ved at være med.

 

De mange bolde

I projekt C har lærerne skullet forholde sig til både matematik og natur/teknik, da der har været mødepligt for alle til at deltage i alle kursusgangene samt logbog og Robolab. Lærerne har ikke følt det vedkommende, når kurset omhandlede det fag, man ikke selv underviste i.  Robolab har ikke været en integreret del af resten.

 

Den elektroniske logbog

Arbejdet med den elektroniske logbog har vist sig ikke gennemførlig. For det første er det at skrive logbog svært. Det er noget, der læres over tid. Derudover har der ikke været adgang til det nødvendige antal computere. Desuden er mange elever meget længe om at skrive på tastatur, og for ofte glemmer de at gemme, eller også kan de ikke finde det næste gang de logger sig på. Dette er med til at fjerne fokus fra, hvad der var projektets egentlige formål. Lærerne har med skiftende held forsøgt sig med logbog i papirformat. På den skole, hvor eleverne har arbejdet med logbog i flere år, er det lykkedes og eleverne har været glade for den, mens på de andre skoler har eleverne følt den som en byrde.

 

Det kollegiale samarbejde

Hvis der har været to deltagende lærere på klassen, har et tæt samarbejde været godt og nødvendigt. I de klasser hvor dette er tilfældet, har der overhovedet ikke været noget samarbejde med andre klasser. Dette betyder også, at lærerne vurderer spredningseffekten af projekterfaringerne som minimal eller slet ingen.  Hvis læreren har begge fag i klassen tvinges læreren til at samarbejde med naboklassen. Dette er sket på den ene deltagende skole, hvor netop dette projekt har betydet, at dette samarbejde er kommet i stand, hvilket kommenteres som meget positivt.

 

Synliggørelse af projektets mål

Det må synliggøres hvad der er projektets mål. Når mange områder inddrages er risikoen for at projektet skaber frustration og modstand meget stor. Hvis målet derimod afgrænses, således at de deltagende bevarer overblik og fornemmer, at "dette projekt er et jeg kan magte", så er sandsynligheden for at projektet "sætter spor" meget større.

 

Elevevaluering

Denne har fundet sted gennem elevernes udarbejdelse af et brev til "Kære Marsmand", da emnet i indeværende år har været astronomi. En gennemlæsning af de ca. 200 breve viser, at eleverne har været glade for at deltage i projektet, og de synes, at emnet var spændende, hvilket fremgår af udsagnet "rummet er forunderligt……Jeg har nu lyst til at blive astronom".

 

Konklusionen af elevbrevene er, at det generelt kan siges, at de udtrykker stor tilfredshed med projektet. Eleverne har været glade for at få en større viden om rummet. De måler ofte stoffet i forhold til, om det har været sjovt eller kedeligt, og det er ofte arbejdsprocesserne eller organiseringen, der har været afgørende. Nogle af besværlighederne de har haft undervejs skyldes ikke kun emnet, men også organiseringen - f.eks. var der kun en rulle tape, da klassen med 24 elever skulle konstruere cylindre.


Tilbage