Beskrivelse af undervisningsforløb.

 


Astronomi.


Rødkilde skole

 

Lærere : 6.kl.: Aase, Jakob, Lisbeth, Lene og Morten, 5.kl.: Tine og Dorthe .

Fag : natur og teknik samt matematik.

Jan.- marts 2002.

 

Planlægningsfasen

I forløbet deltager tre  5. klasser og tre 6. klasser. 5 lærere dækker alle timer i n/t og matematik på de 2 klassetrin. Denne gruppe benævnes i det følgende faggruppen. Denne gruppe udarbejder den overordnede struktur og målsætninger for arbejdet.

På baggrund af møder med Michael Wahl Andersen, DPU, og Ole Goldbech, KDAS, beslutter faggruppen at tilrettelægge projektet så det falder i to dele, en overvejende lærerstyret del og en periode med elevprojekter. Forløbet tænkes indledt med spørgsmål til emnet, brainstorm i klasserne og en diskussion med børnene om hvad alle skal lære og hvad der kan lægges i selvvalgte projekter. Vi benævner disse to kategorier af viden som ”basisviden” og ”specialviden”. Basisviden skal alle arbejde med i første del af projektet, specialviden kommer på banen i elevprojekterne.

 

Den lærerstyrede del

Faggruppen opdeler stoffet i 5 kategorier efter de 5 overskrifter i kursusforløbet. Hver lærer tager sig af et område og udarbejder målsætninger, spørgsmål og opgaver samt litteraturhenvisninger til arbejdet. Opgaverne koordineres og rettes til så overlapninger mellem områderne minimeres. Det kan ikke undgås at der stadig er overlapninger, men børnene gøres opmærksomme på dette og vi taler med dem om hvordan man med fordel kan bruge overlapninger som repetition af stoffet eller som lejlighed til at møde kendt stof på en ny måde.

Opgaverne fra lærerne lægges ind i elevernes mappe på det lokale net. Herfra henter børnene opgaverne efterhånden som de kommer frem i stoffet. Tanken er at børnene er medbestemmende i forløbet m.h.t. udvælgelse af opgaver og strukturering af deres arbejde og samarbejde. Under hvert delemne lægges opgaver af praktisk karakter. Materialer til disse skal være tilgængelige for eleverne i klasserne.

 

Elevprojekterne

Da klasserne er meget forskellige m.h.t. arbejdsdisciplin og faglig kunnen, tilrettelægge de elevstyrede projekter forskelligt fra klase til klasse. En af klasserne tager et meget praktisk udgangspunkt i udvælgelsen af emnerne. Børnene vælger et lille forsøg de kan arbejde med og ud fra det breder arbejdet sig. En anden klasse tager udgangspunkt i det arbejde som allerede er lavet. Der opstilles nogle hovedområder som alle skal inddrages i elevprojektet, og børnene overvejer deres valg af emne over vinterferien. Hovedområderne finder børnene frem til ud fra deres kendskab til emnet astronomi. De finder frem til at der skal være en historisk belysning af emnet, at matematikken kan være med som et redskab til beregninger samt at de små forsøg eller modeller er gode til at vise de ting som kan være svære at tænke sig til. Fra lærerside besluttes det at alle projekter skal indeholde en eller anden form for model eller forsøg.

 

 

Tilbage