Undervisnings-
materialerNaturvidenskab for alle

Nedenfor findes undervisningsmateriale til følgende emner:

Heliumballoner og luftskibe Brintsamfundet Jordskælv
Bæredygtig udvikling Big Bang - og nogle konsekvenser heraf Energi og solcellerHeliumballoner og luftskibe
Carsten Bielefeldt

Heliumballoner og luftskibe lægger op til samarbejde mellem matematik, fysik og historie og dermed opfylder kravene til et AT-forløb.

I matematik og fysik omhandler projektet modellering og perspektivering. I historie omhandler projektet dokumentation af viden om centrale begivenheder og analyse af eksempler på samspil mellem materielle forhold og mentalitet i tid og rum.

I projektet arbejder eleverne selvstændigt med modellering, men de skal også bygge og afprøve en ballon. Det praktiske arbejde giver en sjov og inspirerende afveksling til det teoretiske arbejde og appellerer til elevernes kreativitet.

Med støtte fra Matematik og naturfag i verdensklasse har Carsten Bielefeldt, Amtsgymnasiet i Roskilde produceret et undervisningsmateriale om heliumballoner og luftskibe. Materialet ligger på www.dnaportalen.dk, hvorfra det frit kan downloades.Brintsamfundet
Rolf Haugaard Nielsen

Med hydrogen og elektricitet som energibærere kan vi skabe et samfund baseret på vedvarende energikilder, som hverken belaster Jordens klima eller vores nærmiljø. Det lyder som Utopia, men verden over udvikles teknologierne til fremtidens rene energisystem.

Med støtte fra Matematik og naturfag i verdensklasse er der blevet lavet et hæfte om Brintsamfundet til undervisning i Naturvidenskabeligt Grundforløb. Hæftet er skrevet af videnskabsjournalist Rolf Haugaard Nielsen i samarbejde med Inge Kaufmann og Jakob Schiødt. Hæftet er udgivet af Fysikforlaget i serien Naturvidenskab for alle, red. Niels Elbrønd Hansen.
Mere information kan findes på www.nfa.fys.dkJordskælv
Hanne Østergaard og Henrik Thuesen

Forfatterne har udviklet, afprøvet og samlet et materiale til et undervisningsforløb om jordskælv. Forløbet er gennemført i 2. semester i 1.g, skoleåret 2004/2005. Materialet består af en tekst til eleverne om grundlæggende fysiske forhold ved udbredelsen af jordskælvsbølger, vejledninger til eksperimenter samt opgaver. Nogle af opgaverne er beregningsopgaver. Andre består af link til interaktive undervisningsforløb samt arbejdsspørgsmål til disse.

Alt materiale findes på www.emu.dk/gym/miljoe/uvforloeb/jordskaelv/index.html

Som baggrundsmateriale har forfatterne brugt hæftet ”Den dynamiske jord”, der også kan hentes på ovenstående adresse.Bæredygtig udvikling
Sussanne Blegaa, Niels Hartling og Henry Nørgaard

Materialet er primært tænkt til brug i den indledende undervisning i gymnasiet inden for naturvidenskab. Ikke mindst i lyset af den kommende reform mener vi, at det er vigtigt at gennemtænke konkrete eksempler på, hvordan man kan inddrage naturvidenskab tidligt i undervisningen på en meningsfuld måde, og gerne med en reduceret brug af det matematiske formelsprog.

Undervisningsmaterialet er bl.a. inspireret af det engelske Nuffield Projekt "Science for Public Understanding". Ifølge det engelske projekt er målet bl.a.
- at kunne forstå betydningen af naturvidenskab og teknologi for hverdagen
- at kunne læse og forstå væsentlige punkter af den måde naturvidenskab behandles i medierne
- at kunne reflektere kritisk på informationen
- at kunne tage personlige beslutninger omkring emner, som involverer naturvidenskab
- at kunne deltage i diskussioner omkring emner med naturvidenskabeligt indhold.

Disse mål har vi søgt at tilgodese. Derudover har vi haft øje for, at materialet skal være delvist netbaseret, nemt at gå til, inddrage eksperimentelle aktiviteter samt inddrage aktiviteter i det lokale område (en del af materialet refererer til hovedstadsregionen).

Det skal understreges, at materialet er tænkt som inspiration. Derfor har dele af det karakter af "idéer til, hvad man evt. kan gøre", og det vil normalt ikke være muligt at nå at gennemarbejde hele materialet. Større eller mindre dele af såvel tekst som opgaver kan udelades, og de enkelte dele kan gennemarbejdes i forskellig dybde. Det meste af materialet lægger op til en gruppearbejdsform, hvor eleverne selv bl.a. på nettet skal finde nødvendige oplysninger.

Selv om tilgangen til emnet "bæredygtighed" er naturvidenskabelig, lægger emnet umiddelbart op til samarbejde også med andre fag. Det er vores opfattelse, at materialet vil kunne indgå som en del af grundlaget for et sådant bredt, tværfagligt samarbejde.

Download:
baerdyg1.pdf (328 kB, 30 sider) - version 1
baerdyg2.pdf (85 kB, 24 sider) - version 2Big Bang - og nogle konsekvenser heraf
Claus Glunk

Gennem de seneste par år har jeg i forbindelse med brobygningshold på Helsingør Gymnasium undervist i Universets dannelse. Det er resulteret i dette materiale, idet det viste sig, at 15-16 årige var meget interesserede i netop dette emne. Også Jordens dannelse og udvikling samt årsagerne til og forklaringerne på dag/nat og årstiderne fascinerede eleverne. Samtidig havde de ikke gjort sig klart, hvorfor det forholder sig sådan. Ligeledes var de meget imponerede over, at man med beskedne matematiske midler var i stand til at beregne varigheden af en måneformørkelse.
Indholdet er opdelt i fem afsnit:
Det siger sig selv, at et emne af så overvældende omfang og kompleksitet end ikke nødtørftigt kan behandles inden for rammerne af 30 sider. Det har derfor været nødvendigt at forenkle og udelade i betydeligt omfang. Materialet kan bruges som en appetitvækker, en smagsprøve på den righoldige kreds af emner, som berøres undervejs, og man kan foretage udflugter langs adskillige tangenter for så at vende tilbage til hovedteksten igen.

Download: big-bang.pdf (1.47 MB, 34 sider)Energi og solceller
John Valeur og Frank Bason

Dette materiale er beregnet til brug i forbindelse med fagene fysik og naturgeografi samt naturvidenskabeligt grundforløb i gymnasiet. Det kan tjene som supplement til lærebogsstof og som basis for elevprojekter om dette spændende emne.
Udgangspunktet er, at eleverne skal opleve praktiske eksempler på vigtige beg reber indenfor læren om energiformer. Begreberne præsenteres og belyses med et minimum af formaliteter. Det er meningen, at eleverne skal få en fornemmelse for størrelser som beliggenhedsenergi, bevægelsesenergi, brændeværdi, varmenergi og elektrisk energi og være i stand til at løse enkle opgaver, hvor disse begreber indgår. Ved en senere mere formel gennemgang af emnet energi, kan vi så håbe på, at eleverne også har disse oplevelser at bygge på.
Målet med temahæftet er at nå frem til en rimelig forståelse af, hvordan fotovoltaisk solenergi opstår, og hvor megen solenergi man kan regne med under danske forhold. Eleverne bliver i stand til at give en fornuftig vurdering af, hvor megen elektrisk energi et bestemt fotovoltaisk modul - også kaldet et solcellemodul - kan levere.
Temahæftet er inddelt i tre kapitler med overskrifterne: Energi, Solceller, Solceller og samfund.

Download Energi og solceller:
INDLEDNING solcel-0.pdf (746 kB, 2 sider)
KAPITEL 1 (Energi) solcel-1.pdf (1.29 MB, 6 sider) mærket side 1-6
KAPITEL 2 (Solceller) solcel-2.pdf (2.24 MB, 8 sider) mærket side 7-14
KAPITEL 3 (Solceller og samfund) solcel-3.pdf (1.71 MB, 7 sider) mærket side 15-21